به وسیله جدول زیر می توان به کلیه اطلاعات فنی و مستندات و آنالیزهای تفکیکی و تجمعی فعالیتهای اجرایی پروژه ها دسترسی پیدا کرد و بصورت روزانه از آخرین وضعیت گزارشات روزانه و راندمان کاری آنها مطلع گردید. فیلترهای جستجو نیز قابلیتهای متنوعی جهت جستجوی اطلاعات مورد نظر را میسر نموده است