Paris fff fff fff fff fff

سفیر1Paris

منابع پرسنلی پروژه ها

جدول زیر، اطلاعات مربوط به آمار پرسنلی پروژه ها و دفتر مرکزی در بخشهای حقوق ، بیمه ، مالیات و پاداشها را نمایش می دهد و با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را یافت و بهره برداری نمود.منابع مصرفی پروژه ها

جدول زیر ، هزینه منابع مصرفی پروژه هایی که از طریق عقد قرارداد انجام پذیرفته را نمایش داده و با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و مورد بهره برداری قرارداد.
جدول زیر ، هزینه منابع مصرفی پروژه هایی که از طریق هزینه های فاکتوری انجام پذیرفته را نمایش داده و با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و مورد بهره برداری قرارداد.


منابع تجهیزاتی پروژه ها

جدول زیر ، هزینه منابع تجهیزاتی پروژه هایی که از طریق عقد قرارداد انجام پذیرفته را نمایش داده و با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و مورد بهره برداری قرارداد.
جدول زیر ، هزینه منابع تجهیزاتی پروژه هایی که از طریق هزینه های فاکتوری انجام پذیرفته را نمایش داده و با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و مورد بهره برداری قرارداد.پیمانکاران پروژه ها

جدول زیر ، هزینه های پیمانکارانی که از طریق عقد قرارداد در پروژه ها انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.
جدول زیر ، هزینه های پیمانکارانی که از طریق صورت هزینه های فاکتوری در پروژه ها انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.


مشاوران پروژه ها

جدول زیر ، هزینه های مشاورانی که از طریق عقد قرارداد در پروژه ها انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.
جدول زیر ، هزینه های مشاورانی که از طریق صورت هزینه های فاکتوری در پروژه ها انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.


اشتراکات پروژه ها

جدول زیر ، هزینه هایی که بصورت مشترک در تمامی پروژه ها از طریق عقد قرارداد انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود
جدول زیر ، هزینه هایی که بصورت مشترک در تمامی پروژه ها از طریق صورت هزینه های فاکتوری انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.


هزینه های عمومی

جدول زیر ، هزینه هایی که بصورت مشترک در تمامی پروژه ها و دفتر مرکزی از طریق عقد قرارداد انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود
جدول زیر ، هزینه هایی که بصورت عمومی در تمامی پروژه ها و دفتر مرکزی از طریق صورت هزینه های فاکتوری انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.


هزینه های دفتر مرکزی

جدول زیر ، هزینه هایی که در دفتر مرکزی از طریق عقد قرارداد انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود
جدول زیر ، هزینه هایی که در دفتر مرکزی از طریق صورت هزینه های فاکتوری انجام پذیرفته را نمایش می دهد . با کپی لینک مستندات می توان به فایلهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. با استفاده از فیلترهای جستجو نیز می توان به راحتی اطلاعات مورد نظر را در سطوح مختلف یافت و بهره برداری نمود.


هزینه های تجمعی