سامانه ارجاع کار معاونت فنی و اجرایی

راندمانجدول ذیل جهت مدیریت و کنترل کارها و دستورالعملهای اجرایی طراحی و تدوین گردیده و با ابزارهایی از جمله روزشمارها و سایر موارد سعی دارد مدیریت امور ارجعاعی را کنترل نماید