سامانه درخواست خرید پروژه ها

درصد تامینبوسیله جدول زیر می توان کارهای ارجاع شده به سرپرستان کارگاه و نیروهای ستادی پروژه را مشاهده نمود و از عملکرد هر یک از نیروها مطلع گشت. روزشمار پروژه مجموع روزهای باقیمانده تا سررسید و یا رد شده از تاریخ سررسید هر دستورکار را نمایش می دهد که روزهای ردشده از تاریخ سررسید با رنگ قرمز و روزهای باقیمانده تا سررسید انجام کار با رنگ آبی نمایش داده شده است