مدیریت ارتباطات

صورتجلسات و دستورکارها

جدول زیر شامل کلیه دستورکارهای شفاهی و کتبی و صورتجلسات هر یک از پروژه ها و کیته های فنی و ... است و می توان بوسیله این جدول که قابلیت فیلتر کردن نیز دارد به کلیه مفاد صورتجلسات و دستورکارها و عملکرد مسئولین هر یک از بندها دسترسی پیدا کرد. اگر روزشمار آیتم قرمز رنگ بود و با علامت منفی نشان داده شده بود بیانگر میزان انحراف از تاریخ مقرر است و درصورتی که با رنگ آبی و علامت مثبت نشان داده شد بیانگر روزهای باقیمانده تا سررسید آیتم می باشد.


مدیریت هزینه

جدول آنالیز ارزش کسب شده

جدول زیر عملکرد مالی و زمانی کلیه پروژه ها براساس کسب درامد و هزینه کرد در چهارچوب بودجه مصوب را برمبنای یکی از شاخص ترین آنالیزهای روز به نام تحلیل ارزش کسب شده) نمایش میدهد. ستون اول، بودجه مبنا، ستون دوم، میزان درامد و یا هزینه برنامه ریزی شده قابل انتظار نسبت به زمان (برای سیستمهای کارفرمایی هزینه برنامه ریزی شده قابل انتظار مورد محاسبه قرار میگیرد) ، ستون سوم هزینه واقعی ثبت شده و ستون چهارم که با نام واریانس زمان نمایش داده شده میزان انحراف درامد و یا هزینه کسب شده نسبت به درامد و یا هزینه برنامه ریزی شده قابل انتظار را نمایش می دهد. به عبارتی ساده تر می توان به کمک این اطلاعات پی برد که تاکنون طبق برنامه چقدر باید درامد کسب میشده یا هزینه میشده و در واقعیت چه میزان هزینه شده است. شاخص عملکرد زمانی حاصل تقسیم درامدکسب شده و یا هزینه انجام شده به درامد و یا هزینه حاصله طبق برنامه است و بیانگر معیاری است که عملکرد پیشرفت زمانی را نسبت به عدد 1 ( بالاتر از یک یعنی بیشتر از انتظار و کمتر از یک یعنی کمتر از انتظار) نشان می دهد. شاخص عملکرد هزینه ای نیز که حاصل نسبت میزان هزینه انجام شده به درامد و یا هزینه برنامه ای(ستون برنامه) است بیانگر این مطلب است که میزان هزینه کرد ما نسبت به برنامه هزینه کرد چه میزان بوده است. این شاخص نیز نسبت به عدد یک سنجیده می شود. ستون بودجه پرداختی ، نمایش دهنده میزان بودجه ای است که برای هر پروژه تامین گردیده. ستون بودجه اصلاحی تدقیق شده نیز بیانگر میزان بودجه ای است که با توجه به روند کنونی سپری شده از زمان شروع پروژه محتملتر به نظر می رسد . ستون بودجه اصلاحی مورد نیاز آینده نیز پیرو بودجه اصلاحی تدقیق شده حاصل کسر هزینه های انجام شده از این بودجه می باشد. اما شاخص عملکرد قابل انتظار معیاری است که عملکرد پروژه را برمبنای میزان بودجه تخصیص داده شده می سنجد و حاصل نسبت هزینه و یا درامد کسب شده به بودجه پرداختی است( در شرایطی که بودجه پرداختی کمتر از بودجه برنامه ای (ستون برنامه) باشد. بصورت خلاصه، جدول فوق میزان عملکرد زمانی و ریالی پروژه را با شاخصهای مربوطه نمایش میدهد و قابل بهره برداری های لازم درخصوص تصمیم گیریهای مالی پروژه است.
روند هفتگی عملکرد ریالی

نمودار ذیل عملکرد مدیریت هزینه پروژه ها در بازه های زمانی هفتگی را نمایش میدهد. عملکرد بالاتر از حد انتظار، بالای خط صفر و عملکرد پائینتر از خط انتظار، پائین خط نمایش داده می شود. همانطور که در قسمت قبلی نیز توضیح داده شده شاخص عملکرد هزینه ای پروژه، حاصل نسبت هزینه انجام شده به هزینه قابل انتظار می باشد
نمودار تحلیل ارزش کسب شده

نمودار ذیل که به نوعی از تحلیل ارزش کسب شده اقتباس گردیده حاوی اطلاعات بیشتری است که ذیلاً تشریح می گردد . این نمودار که بصورت تجمعی و در بازه های زمانی هفتگی نمایش داده می شود شامل خط سیاه رنگی است که نماد مقدار هزینه انجام شده و یا درامد کسب شده برنامه ای قابل انتظار طبق بودجه مصوب بوده و خط مبنای پروژه میباشد که پیشرفت پروزه را نسبت به آن می سنجیم ، اما خط آبی رنگ خط مبنای برنامه ای است که برمبنای بودجه پرداخت شده ترسیم گردیده است و در حقیقت می بایست عملکرد پروژه با این خط و مبنا سنجیده شود . نمودار سبز رنگ بیانگر میزان درامد کسب شده یا هزینه انجام شده تئوری است و خط قرمز بیانگر هزینه انجام شده واقعی است. همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد نمودار سبز رنگ برای سیستمهای کارفرمایی بیانگر هزینه انجام شده تئوری برمبنای براوردهای ریالی تخصیص داده شده به هر آیتم می باشد و با مقایسه آن با هزینه انجام شده واقعی می توان به انحرافات هزینه ای پروژه پی بردروند هفتگی عملکرد زمانی

نمودار ذیل عملکرد مدیریت زمانی پروژه ها در بازه های هفتگی را نمایش میدهد. عملکرد بالاتر از حد انتظار ، بالای خط صفر و عملکرد پائینتر از خط انتظار، پائین خط نمایش داده می شود. همانطور که در قسمت قبلی نیز توضیح داده شده شاخص عملکرد زمانی پروژه ، حاصل نسبت درامد کسب شده یا هزینه انجام شده به میزان برنامه ای قابل انتظار می باشد.
روند تامین بودجه

نمودار زیر نشان دهنده میزان بودجه تامین شده که با رنگ قرمز نشان داده شده در قیاس با خط مبنای سیاه رنگی که نشان دهنده برنامه تامین بودجه است می باشد
نمودار جریان نقدینگی

نمودار زیر، میزان بودجه تفکیکی و تجمعی مورد نیاز و تامین شده پروژه ها در بازه های زمانی سه ماهه را نمایش می دهد و با درگ کردن به روی نمودارها ، بزرگنمایی صورت می پذیرد و با راست کلیک کردن نمودار به حالت اولیه باز می گردند


فونداسیون


اسکلت


سقف سازه ای


معماری


تاسیسات مکانیکی


تاسیسات برقی

مدیریت زمان

روزشمار پروژه

نمودار میله ای زیر نشانگر روزشمار پروژه است و رنگ سبز بیانگر روزهای مفیدکاری انجام شده، رنگ قرمز نشان دهنده روزهای کاری عقب افتاده از برنامه قابل انجام، رنگ نارنجی نشان دهنده روزهای انحراف یافته از برنامه زمانبندی و نهایتا رنگ سیاه بیانگر روزهای باقیمانده تا پایان پروژه است
تاخیرات مجاز پروژه

نمودار حبابی زیر نشان دهنده حجم و میزان تاخیرات مجاز پروژه ها است که حجم دایره بیانگر بزرگی تاخیر، محور عمودی بیانگر نسبت تاخیر به کل تاخیرهای بوجود آمده و محور افقی بیانگر وقوع تاخیر در بازه زمانی تا به امروز است . به عنوان مثال اگر دایره ای بزرگتر از دیگری باشد نشاندهنده بزرگی تاخیر و اگر متمایل به راست باشد یعنی در بازه زمانی نزدیکتر اتفاق افتاده و اگر در محور عمودی بالاتر باشد یعنی سهم بیشتری از کل تاخیرات دارد. بواسطه فیلترهای زیر نمودار نیز می توان تاخیرات را براساس پروژه ها و یا نوع تاخیر، مشاهده نمود. با نگه داشتن موس و یا لمس هر یک از دایره ها در گوشیهای موبایل می توان اطلاعات تکمیلی بیشتری را مشاهده نمود.


مدیریت منابع

تخصیص منابع و عملکرد مرتبط

نمودار ذیل بیانگر میزان پشتیبانی و تامین منابع پروژه ها و از سویی عملکرد پروژه ها نسبت به منابع تخصیص داده شده می باشد. بواسطه این نمودار می توان عملکرد پروژه ها به نسبت منابع تخصیص داده شده را سنجید. قطر رابطها و ارتفاع نمودارهای میله ای عمودی کنار عناوین ، بیانگر میزان بزرگی هر یک از آیتمهاست.


مدیریت ریسک

جدول تحلیل ریسکهای پروژه

جدول زیر، ریسکهای اصلی پروژه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و هزینه وقوع هر یک از ریسکهای منفی و یا درامد ناشی از وقوع ریسکهای مثبت را نمایش و راهکارها و هزینه های لازم بابت وقوع ریسکهای مثبت یا ممانعت از وقوع ریسکهای منفی را پیشنهاد می دهد
نمودار احتمالات قیمت تمام شده پروژه

نمودار زیر نشان دهنده احتمالات متفاوت قیمت تمام شده پروژه می باشد که پس از انجام محاسبات شبیه سازی ، پیشبینی و براورد گردیده و ستون افقی بیانگر قیمتهای تمام شده محتمل و ستون عمودی بیانگر تعداد وقوع در محاسبات شبیه سازی می باشد. به عبارتی ساده تر پس از انجام پروژه نزدیک به 1000 بار، احتمالات زیر پیش بینی می گردند. شروع ستون افقی با عدد صفر آغاز میگردد و نمودار و عدد نشان داده شده در ستون میله ای در این قسمت بیانگر این مطلب است که احتمال تمام شدن پروژه با این قیمت نزدیک به صفر می باشد و به همین شکل ، در انتهای ستون افقی که با 100 نمایش داده می شود ، مقدار نشان داده شده در نمودار میله ای این بخش بیانگر این است که قیمت نمام شده پروژه از این مقدار بیشتر نخواهد شد . قسمتهای میانی بخصوص مقدار نشان داده شده در ضریب 50 ، بیانگر قیمت تمام شده محتمل پروژه است.
نمودار احتمالات مدت زمان اتمام پروژه ها

نمودار زیر نشان دهنده احتمالات متفاوت قیمت تمام شده پروژه می باشد که پس از انجام محاسبات شبیه سازی ، پیشبینی و براورد گردیده و ستون افقی بیانگر قیمتهای تمام شده محتمل و ستون عمودی بیانگر تعداد وقوع در محاسبات شبیه سازی می باشد. به عبارتی ساده تر پس از انجام پروژه نزدیک به 1000 بار، احتمالات زیر پیش بینی می گردند. شروع ستون افقی با عدد صفر آغاز میگردد و نمودار و عدد نشان داده شده در ستون میله ای در این قسمت بیانگر این مطلب است که احتمال تمام شدن پروژه با این قیمت نزدیک به صفر می باشد و به همین شکل ، در انتهای ستون افقی که با 100 نمایش داده می شود ، مقدار نشان داده شده در نمودار میله ای این بخش بیانگر این است که قیمت نمام شده پروژه از این مقدار بیشتر نخواهد شد . قسمتهای میانی بخصوص مقدار نشان داده شده در ضریب 50 ، بیانگر قیمت تمام شده محتمل پروژه است.
نمودار احتمالات تاریخ اتمام پروژه ها

نمودار زیر نشان دهنده احتمالات متفاوت قیمت تمام شده پروژه می باشد که پس از انجام محاسبات شبیه سازی ، پیشبینی و براورد گردیده و ستون افقی بیانگر قیمتهای تمام شده محتمل و ستون عمودی بیانگر تعداد وقوع در محاسبات شبیه سازی می باشد. به عبارتی ساده تر پس از انجام پروژه نزدیک به 1000 بار، احتمالات زیر پیش بینی می گردند. شروع ستون افقی با عدد صفر آغاز میگردد و نمودار و عدد نشان داده شده در ستون میله ای در این قسمت بیانگر این مطلب است که احتمال تمام شدن پروژه با این قیمت نزدیک به صفر می باشد و به همین شکل ، در انتهای ستون افقی که با 100 نمایش داده می شود ، مقدار نشان داده شده در نمودار میله ای این بخش بیانگر این است که قیمت نمام شده پروژه از این مقدار بیشتر نخواهد شد . قسمتهای میانی بخصوص مقدار نشان داده شده در ضریب 50 ، بیانگر قیمت تمام شده محتمل پروژه است.


مدیریت تامین و پشتیبانی

مدیریت قراردادها

جدول زیر اطلاعات قراردادها و تحلیل و آنالیز هر یک از آنها براساس مفاد قرارداد و راندمان عملکرد هر پیمان و روزشمارهای مربوطه از تاریخ سررسید را نمایش میدهد.


مدیریت یکپارچگی


:پیشنهاد اول

تبدیل اسکلت فلزی پروژه سفیر 1 به اسکلت بتنی با توجه به نقدینگی شرکت و امکان بیشتر تهاتر با پیمانکاران سازه های بتنی    


:پیشنهاد دوم

بهره گیری از یک مدیر پروژه توانمند در پروژه ایران بابت حل مشکلات موجود   


:پیشنهاد سوم

استفاده از اکیپهای پیمانکاری در پروژه سفیر 1 بابت اجرای دیوار حایل بجای استفاده از نیروهای امانی بی تجربه و بدون تجهیزات   


:پیشنهاد چهارم

تبدیل اسکلت فلزی پروژه سفیر 1 به اسکلت بتنی با توجه به نقدینگی شرکت و امکان بیشتر تهاتر با پیمانکاران سازه های بتنی    


مدیریت محدوده

جدول تغییرات

درصد تغییرات

جدول فوق تغییرات انجام یافته در پروژه را نمایش میدهد و علت هر یک از آیتمهای تغییر یافته شده را بیان میکند. نمودارهای ذیل نیز درصد کمی تغییرات هر رسته را نشان می دهد


مدیریت کیفیت

جدول دوباره کاریها

درصد دوباره کاریها

جدول فوق دوباره کاریهای انجام پدیرفته در پروژه و تبعات مالی و زمانی آن را نمایش میدهد و علت هر یک از آیتمهای دوباره کاری شده را بیان میکند. نمودارهای ذیل نیز درصد هزینه های دوباره کاری نسبت به کل هزینه های هر آیتم را نشان می دهد


مدیریت ذینفعان

جدول ثبت مشخصات ذینفعان